heyvagroup

رتبه و کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95

دانشگاه سراسری اصفهان از سال 1325 تا کنون فعالیت دارد ، این دانشگاه در سال 1375 لوح سنگی از طرف دولت دریافت کرده که در حیاط دانشگاه نصب شده است . این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95 در نیمسال اول 31 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است. البته در همان نیمسال نیز 3 نفر فقط آقا با بورسیه سپاه پاسداران پذیرش کرد. محدوده رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 4100 و در منطقه 2 حدود 6400 و در منطقه 3 حدود 4000 بوده است. در این مقاله رتبه و درصد قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته علوم ازمایشگاهیتوصیه می کنیم معرفی رشته علوم آزمایشگاهی را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های علوم آزمایشگاهی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 میانگین 60 درصد عمومی= قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری اصفهان 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و کارنامه قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95

دانشگاه سراسری اصفهان از سال 1325 تا کنون فعالیت دارد ، این دانشگاه در سال 1375 لوح سنگی از طرف دولت دریافت کرده که در حیاط دانشگاه نصب شده است . این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95 در نیمسال اول 25 دانشجو که تعدای از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است. محدوده رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 19000 و در منطقه 2 حدود 20000 و در منطقه 3 حدود 14400 بوده است. در این مقاله رتبه و کارنامه قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96انجام دهند. آمار کل قبولی های بهداشت عمومی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.

 

 

 


 میانگین 30 درصد عمومی= قبولی در رشته بهداشت عمومی دانشگاه سراسری اصفهان 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95

دانشگاه سراسری اصفهان از سال 1325 تا کنون فعالیت دارد ، این دانشگاه در سال 1375 لوح سنگی از طرف دولت دریافت کرده که در حیاط دانشگاه نصب شده است . این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95 در نیمسال اول 31 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است. البته در همان نیمسال نیز 3 نفر فقط آقا با بورسیه سپاه پاسداران پذیرش کرد. محدوده رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 4100 و در منطقه 2 حدود 6400 و در منطقه 3 حدود 4000 بوده است. در این مقاله رتبه و درصد قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته علوم ازمایشگاهیتوصیه می کنیم معرفی رشته علوم آزمایشگاهی را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های علوم آزمایشگاهی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 میانگین 60 درصد عمومی= قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری اصفهان 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و کارنامه قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95

دانشگاه سراسری اصفهان از سال 1325 تا کنون فعالیت دارد ، این دانشگاه در سال 1375 لوح سنگی از طرف دولت دریافت کرده که در حیاط دانشگاه نصب شده است . این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95 در نیمسال اول 25 دانشجو که تعدای از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است. محدوده رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 3800 و در منطقه 2 حدود 5900 و در منطقه 3 حدود 3800 بوده است. در این مقاله رتبه و کارنامه قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته علوم تغذیه در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته علوم تغذیه توصیه می کنیم معرفی رشته علوم تغذیه را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های علوم تغذیه را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 میانگین 40 درصد عمومی= قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه سراسری اصفهان 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و کارنامه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95

دانشگاه سراسری اصفهان از سال 1325 تا کنون فعالیت دارد ، این دانشگاه در سال 1375 لوح سنگی از طرف دولت دریافت کرده که در حیاط دانشگاه نصب شده است . این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95 در نیمسال اول 30 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است. محدوده رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 16000 و در منطقه 2 حدود 33000 و در منطقه 3 حدود 38000 بوده است. در این مقاله رتبه و درصد قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط درانتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته مهندسی بهداشت محیط توصیه می کنیم معرفی رشته مهندسی بهداشت محیط را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های مهندسی بهداشت محیط را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.

 


 میانگین 45درصد عمومی = قبولی در رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه سراسری اصفهان 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و کارنامه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95

دانشگاه سراسری اصفهان از سال 1325 تا کنون فعالیت دارد ، این دانشگاه در سال 1375 لوح سنگی از طرف دولت دریافت کرده که در حیاط دانشگاه نصب شده است . این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95 در نیمسال اول 26 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است. محدوده رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 5700 و در منطقه 2 حدود 15200 و در منطقه 3 حدود 33000 بوده است. در این مقاله رتبه و درصد قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته هوشبری در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته هوشبری توصیه می کنیم معرفی رشته هوشبری را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های هوشبری را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 میانگین 50 درصد عمومی = قبولی در رشته هوشبری دانشگاه سراسری اصفهان 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

دانلود دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 95

همانطور که در مقاله تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 95 توضیح دادیم داوطلبان می توانند از روز 16 آبان با مشاهده دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 95 ، اقدام به انتخاب رشته محل های مورد نظر کنند.  در این مقاله راهنمای استفاده از دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 95 را ایجاد کرده ایم تا داوطلبان بتوانند ثبت نام خود را به راحتی انجام دهند. همچنین در قسمت نظرات می توانید کلیه سوالات خود در زمینه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 95را از ما بپرسید و در اسرع وقت پاسخ بگیرید.


راهنمای استفاده از دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 95

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

تحصیل در سوئد

کشور سوئد یکی از کشور های شمال اروپا است که پایتخت آن استکهلم می باشد . زبان رسمی این کشور سوئدی است اما مردمشان به زبان های انگلیسی و سامی نیز صحبت می کنند . دین رسمی کشور سوئد مسحیت می باشد . کشور سوئد دارای آب و هوای معتدل است و از جاذبه های طبیعی گردشگری زیادی برخوردار است. سوئد کشور چهارم اروپا از نظر وسعت می باشد. سطح بالای کیفیت زندگی و نرخ پایین بیکاری ویژگی هایی هستند که باعث شده هرساله افرادی برای زندگی و تحصیل در سوئد جذب شوند . در ادامه ، به بررسی مزایا ، شرایط ، هزینه زندگی و هزینه تحصیل در سوئد می پردازیم.


 امکان اقامت آسان برای متقاضیان تحصیل در سوئد 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و درصد قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1325 تا کنون فعالیت دارد ، این دانشگاه در سال 1375 لوح سنگی از طرف دولت دریافت کرده که در حیاط دانشگاه نصب شده است . این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95 در نیمسال اول 24 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است. محدوده رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 3000 و در منطقه 2 حدود 9950 و در منطقه 3 حدود 10500 بوده است. در این مقاله رتبه و درصد قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته علوم آزمایشگاهی توصیه می کنیم معرفی رشته علوم آزمایشگاهی را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های علوم آزمایشگاهی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 میانگین 60 درصدعمومی = قبولی در رشته اتاق عمل اصفهان 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 11 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و درصد قبولی رشته کاردرمانی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1325 تا کنون فعالیت دارد ، این دانشگاه در سال 1375 لوح سنگی از طرف دولت دریافت کرده که در حیاط دانشگاه نصب شده است . این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95 در نیمسال اول 16 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است. البته در همان نیمسال 3 نفر خانم و آقا که محل تحصیلشان پردیس خودگردان دانشگاه می باشد را پذیرش کردند. محدوده رتبه قبولی کاردرمانی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 5600 و در منطقه 2 حدود 8000 و در منطقه 3 حدود 4000 بوده است. در این مقاله رتبه و درصد قبولی رشته کاردرمانی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته کار درمانی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته کار درمانی توصیه می کنیم معرفی رشته کاردرمانی را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های کار درمانی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 میانگین 55 درصد عمومی = قبولی در کاردرمانی اصفهان 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 11 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

خرید بک لینک | سیم کارت همراه اول | سفارش آنلاین بیمه | تور نوروز96 | تور تایلند | تابلو فرش سفارشی | بازی حسن قهرمان | تجهیزات حرفه ای عکاسی | تور لحظه آخری تایلند | آژانس هواپیمایی سالیان سفر | تور سنگاپور | پیکاپ ویزای کانادا | بلیط انگلیس | تور دبی | تور کانادا | تور ارمنستان | وقت سفارت کانادا | تور چین | تور مالزی | وقت سفارت انگلیس | وقت سفارت کانادا | فروش ویلا در قشم | خرید بلیط هواپیما | همیارکنکور | بدنسازی | ساندویچ پانل | فلنج | ارتودنسی دندان | پارتیشن | دوربین مداربسته | تابلو روان , تلویزیون شهری | تور قبرس شمالی | تور کوشی آداسی | فلزیاب | ترجمه آنلاین متون تخصصی | لوله پلی اتیلن | وقت سفارت آمریکا | تشریفات مجالس | فوق تخصص گوارش کودکان | خرید لباس | ویزای شینگن | روانشناسی موفقیت | خرید بلیط هواپیما | چت روم منوتو | دانلود آهنگ جدید | اتوبوس دربستی | دانلود بازی اندروید | پایان نامه معماری | پایان نامه جغرافیا | پایان نامه | تحقیق و پایان نامه | پایان نامه ارشد حقوقی | لیگ برتر |