آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی ارومیه 96 - 97 در منطقه 1

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی ارومیه 96 - 97 در منطقه 1
ادبیات فارسی607070
عربی708060
معارف708050
زبان انگلیسی509060
زمین شناسی 101010
ریاضی805050
زیست شناسی407080
فیزیک 404020
شیمی705060
رتبه در منطقه 1142613471323
رتبه کشوری489545204443
شهر محل سکونت تبریزتبریزتبریزآخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی ارومیه 96 - 97 در منطقه 2

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی ارومیه 96 - 97​ در منطقه 2
ادبیات فارسی40507060
عربی40207060
معارف50806050
زبان انگلیسی50304090
زمین شناسی 10101010
ریاضی80207080
زیست شناسی60806070
فیزیک 60405050
شیمی60606040
رتبه در منطقه 22497244822342207
رتبه کشوری5962583052535195
شهر محل سکونت ارومیهتهرانمرندارومیه


آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی ارومیه 96 - 97 در منطقه 3

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی ارومیه 96 - 97 در منطقه 3
ادبیات فارسی50
عربی60
معارف60
زبان انگلیسی40
زمین شناسی 10
ریاضی70
زیست شناسی60
فیزیک 60
شیمی60
رتبه در منطقه 3950
رتبه کشوری6315
شهر محل سکونت بوکان

برچسب‌ها: <-TagName->، ادامه مطلب